Bedrijfsleider akkerbouwbedrijf

Waar werk je?

Als bedrijfsleider akkerbouwbedrijf kan je werken voor een agrarisch bedrijf, gedetacheerd zijn om een tijdelijke uitval van een boer op te vangen of werken als zelfstandig akkerbouwer. In het oogstseizoen maak je zeer lange dagen, terwijl in de winter doorgaans weinig te doen is. Je hebt o.m. contacten met leveranciers, loonbedrijven, agrarisch assistenten en, indien van toepassing, leidinggevenden.

Wat doe je?

Een bedrijfsleider akkerbouw voert het beheer over tientallen tot honderden hectare akkerbouwgrond. Akkerbouw is van essentieel belang voor de mensheid: vrijwel alle voedsel is afkomstig van akkerbouw. Als akkerbouwer voed jij honderden mensen. Je taak is om op winstgevende wijze akkerbouwgewassen zoals aardappels, suikerbieten of tarwe te telen en de grond in goede, vruchtbare conditie te houden. Onderdelen van je takenpakket zijn onder meer: (toezicht houden op) ploegen, zaaien, oogsten, onkruidbestrijding, bemesting, gewasbescherming, onderhou an drainagesystemen, onderhoud van sloten en greppels, gewasplanning, het bijhouden van de mestboekhouding, nemen van bodemmonsters, lezen van agrarische vakliteratuur, contacten leggen met inkopers van de oogst en loonbedrijven, boekhouding, onderhoud apparatuur, aansturen van personeel.

Wat moet je kunnen?

Een goede bedrijfsleider akkerbouw is stabiel, nuchter, praktisch ingesteld en een harde werker. Je bent vindingrijk, kwantitatief sterk en nauwgezet. Je bent opgewassen tegen onregelmatige en lange werktijden en lichamelijk ook in staat tot zwaar werk. Je bent nauwgezet, neemt geen onnodige risico's met vaak levensgevaarlijke apparatuur en chemicaliŽn en hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent opgewassen tegen vaak urenlang achter elkaar eenzaam werken.