Capabel Onderwijs Groep

Verkort MBO Onderwijsassistent

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

JIJ ALS ONDERWIJSASSISTENT
Als Onderwijsassistent heb je een belangrijke rol in de klas. Je ondersteunt leraren bij het lesgeven en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling. In het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs ben je vooral belangrijk in de persoonlijke begeleiding van de leerlingen en in hun taalontwikkeling. In het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs krijg je daarbij ook te maken met uitgebreidere didactische taken. Je vindt kwalitatief onderwijs belangrijk en je weet van aanpakken. Je bent een echte teamspeler, neemt gemakkelijk het initiatief en kunt snel schakelen wanneer de situatie of de leerling daar om vraagt.

Met het diploma Onderwijsassistent kun je meteen aan de slag bij een basisschool, in het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en in het beroepsonderwijs.

Opleidingsinhoud

Het onderwijsprogramma van de 1-jarige opleiding Onderwijsassistent is gericht op kennis en vaardigheden op het gebied van didactisch handelen, pedagogische begeleiding en algemene professionaliteit. In de opleiding komen alle werkprocessen aan bod die de basis vormen van het beroep Onderwijsassistent. Denk hierbij aan het observeren van de werkwijze van leerlingen en het rapporteren van de bevindingen, het voorbereiden van de uitvoering van programmaonderdelen en het werken aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep.

De opleiding is opgedeeld in zeven blokken van elk zes weken. In elk opleidingsblok staat een thema centraal en komen de benodigde theorie en praktische vaardigheden aan bod. Onderwerpen zijn onder meer:

Oriëntatie op primair onderwijs
Ontwikkeling van het kind
Pedagogisch handelen
Didactisch handelen
Observeren
Registreren en rapporteren
Zorgverbreding
Muziek, sport, spel en drama
Rekenen en taal
Aardrijkskunde en geschiedenis binnen de basisschool
Informatica
Multiculturele samenleving
Persoonlijk functioneren
Werken in teamverband
Vergadertechnieken

Voor de verplichte vakken Loopbaan en Burgerschap (LB), Nederlands, rekenen en Engels zet Capabel Onderwijs Groep een leerlijn zelfstudie in. Bij het vak Loopbaan en Burgerschap (LB) vormt uw (levens)ervaring het uitgangspunt. Binnen het LB-traject verzamelt u gericht bewijzen van uw kennis en vaardigheden op het vlak van loopbaan en burgerschap en vult dit zo nodig aan met nieuwe informatie en inzichten. Op deze manier stimuleren wij u uzelf verder te blijven ontwikkelen en voldoet u aan de wettelijke eisen voor het vak Loopbaan en Burgerschap. Voor Nederlands en rekenen werkt Capabel Onderwijs Groep met een computerprogramma. Met behulp van digitale instaptoetsen die u vanuit huis maakt, stellen wij vast wat uw niveau is op het gebied van Nederlands en rekenen én aan welke vaardigheden u extra aandacht moet besteden. Vervolgens gaat u thuis aan de slag en oefent deze specifieke vaardigheden via een speciaal e-learningprogramma. Tegen het einde van de opleiding maakt u samen met uw medestudenten de klassikale eindtoetsen. Voor het vak Engels werkt Capabel Onderwijs Groep op een vergelijkbare manier. Aan het begin van de opleiding maakt u toetsen. Bij onvoldoende resultaat kunt u met behulp van een computerprogramma uw kennis en vaardigheden opfrissen of vergroten voor de herkansingen in de tweede helft van de opleiding.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Om met de opleiding te kunnen starten, dient u te beschikken over tenminste één van de volgende overgangsbewijzen of diploma’s:

Diploma vmbo (gemengde of theoretische leerweg)
Diploma mavo D (inclusief Engels)
Diploma mbo niveau 3 (inclusief Engels)
Diploma vbo, programma D (inclusief Engels)
Overgangsbewijs van havo of vwo leerjaar 3 naar 4

De opleiding is toegankelijk voor volwassen studenten, die de Nederlandse taal goed beheersen (NT2, niveau 4 of B2). Het volgen van onze compacte beroepsopleiding stelt bepaalde eisen aan de leerhouding en motivatie van onze studenten. Om die reden dient u ontheffing bij ons aan te vragen wanneer uw leeftijd op de startdatum van de opleiding 18 of 19 jaar is. Dit geldt ook voor studenten van 20 jaar en ouder, die niet geheel aan de instroomeisen voldoen. Als wij na ontvangst van uw inschrijving constateren dat u mogelijk in aanmerking komt voor ontheffing, dan ontvangt u daarvoor automatisch een aanvraagformulier van ons. Een screening door middel van een gesprek, test of deelname aan voorlichting, kan dan deel uitmaken van de procedure.

ERKENNING

Het mbo-diploma Onderwijsassistent bij Capabel Onderwijs Groep is erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De opleiding is opgenomen in het CREBO onder crebonummer 93500.

Opleidingsduur

1 jaar, 52 lesweken

Bijzonderheden

verkorte MBO opleiding
recht op studiefinanciering
1 dag klassikaal les, 2 dagen online en 2 dagen stage
meerdere startmomenten per jaar
erkende MBO opleiding

Capabel organiseert op elke vestiging maandelijks een voorlichtingsbijeenkomst over de opleidingen. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestiging op onze website. U kunt zich hier opgeven voor een voorlichting of direct inschrijven voor een opleiding. U kunt natuurlijk ook bellen: [klik hier voor het telefoonnummer]

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.