HBO Psychosociaal Counselor (OPC)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Binnen de psychologie kunnen er drie vormen onderscheiden worden:
 • De onderzoekspsychologie waarbij menselijk gedrag onderzocht en bestudeerd wordt
 • De toegepaste psychologie waarbij men zich bezig houdt met psychologische principes en theorieŽn en deze gebruikt om problemen in de praktijk op te lossen zoals het verbeteren van een voorlichtingscampagne
 • De behandelende psychologie waarbij de psycholoog of psychotherapeut cliŽnten behandelt of begeleidt die kampen met (zware) psychische stoornissen

Op HBO niveau kunt u dit behandelende of procesbegeleidende vak leren in de Europees erkende Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC). Letterlijk vertaald uit het Engels betekent counseling raadgeven. Dat is wat u tijdens deze opleiding gaat leren; toegankelijke hulpverlening bieden en geven. Als counselor gaat u mensen helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen waar de cliŽnt mee rondloopt, het benutten van ongebruikte mogelijkheden en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling staat er om bekend resultaatgericht en pragmatisch van aard te zijn. CliŽnten zullen doelen formuleren en leren te handelen om deze doelen te bereiken. U, de counselor, zult uw cliŽnten hierin zo goed mogelijk begeleiden.

Een psychosociaal counselor werkt met psychisch en emotioneel gezonde mensen die tegen problemen aanlopen door situatieveranderingen. U kunt hierbij denken aan een echtscheiding, verlies van een geliefde, werkdruk en stress, ziekte, enzovoorts. Als counselor zorgt u er voor dat deze mensen een antwoord vinden op de vragen waar zij mee kampen.

Om het counselingvak professioneel uit te kunnen oefenen is allereerst kennis nodig over uzelf, normaal en abnormaal gedrag van de mens, gespreksvaardigheden, sociale context waar de mens in verkeert en anatomie, fysiologie en pathologie. Daarnaast is de toepassing in de praktijk erg belangrijk. Deze aspecten zullen allemaal aan bod komen tijdens deze opleiding.

De HBO-opleiding Psychosociaal Counselor is ontwikkeld in samenwerking met Psychodidact, ťťn van de meest vooraanstaande opleidingsinstituten in Nederland op het gebied van communicatie en psychologie. Psychodidact staat direct in contact met Professor Doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling. Op basis van zijn filosofie is OPC vormgegeven. De opleiding is gebaseerd op kennis en kunde.

Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daardoor ontvangt u een zorgverlenernummer (AGB code) en komen uw cliŽnten in aanmerking voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Als eerste complementaire opleiding in Nederland is de Opleiding Psychosociaal Counselor Europees erkend. OPC is in het Nederlandse (NLQF) en Europese (EQF) kwalificatiekader op niveau 6 ingeschaald. Dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.

Als psychosociaal counselor is het belangrijk dat je bezit over een zelfreflecterend, empathisch en analytisch vermogen en sterke sociale communicatieve vaardigheden. Je denkt op een creatieve manier probleemgericht en oplossingsgericht. De psychosociaal counselor kan werkzaam zijn in een samenwerkingsverband in de gezondheidszorg in de eerste lijn, in het onderwijs als vertrouwenspersoon voor docenten en studenten, bij maatschappelijke en sociale instanties zoals Algemeen Maatschappelijk Werk en jeugdbegeleidingsdiensten of als zelfstandige binnen een eigen praktijk.

Deze opleiding kan interessant zijn voor:
 • Maatschappelijk werk(st)ers: om naast de taakgerichte aanpak ook het emotionele stuk van mensen te begeleiden
 • Verpleegkundigen: om op een dieper level met mensen te communiceren
 • Docenten: om leerlingen/studenten te begeleiden in hun persoonlijke groei
 • Leidinggevenden: om hun werknemers optimaal te laten functioneren
 • Therapeuten: om door te ontwikkelen binnen het vakgebied
 • CarriŤreswitchers: om professioneel te werken met mensen
 • SPW'ers: om op HBO niveau binnen het vak door te studeren
 • SPH'ers en HBO'ers Social Work: om naast de brede theoretische kennis nog meer de diepte in te gaan ťn de praktijkkant van het vak te leren
 • HBO'ers (toegepaste) psychologie: om naast het in kaart brengen van gedrag nu het proces te leren begeleiden naar gedragsverandering (therapie)
 • of gewoon omdat u geÔnteresseerd bent in de mens en zijn psyche

Opleidingsinhoud

De opleiding Psychosociaal Counselor is te voltooien in drie jaar. Het opleidingstraject bestaat uit vijf modules, een stagetraject en een praktijkonderzoek. De focus ligt hierbij op de beheersing van counselor-competenties op HBO niveau. Tijdens uw opleiding worden er een aantal theoriemodulen aangeboden. Deze kennis zal de basis vormen; de toepassing van deze kennis staat centraal. Aan het einde van uw studie moet blijken of u de counselor-competenties op het juiste niveau beheerst.

Het programma en de visie van OPC is gebaseerd op wetenschap (kennis), filosofie (wijsheid) en empirie (levenservaring). Theorie wordt onderbouwd met voorbeelden uit het dagelijks leven waardoor de toepasbaarheid in de praktijk duidelijk wordt.

Tijdens het opleidingstraject houdt u een portfolio bij. Dit portfolio kunt u zien als een map waarin u bewijsmateriaal verzamelt om te laten zien dat u bezig bent met uw competentieontwikkeling en om te laten zien wat op een bepaald moment uw competentieprofiel is. Met een compleet onderbouwd porfolio rondt u uw studie af.

Studieprogramma
Wanneer u de opleiding in drie jaar wilt voltooien ziet het programma er zo uit:

1ste jaar: Praktische psychologie en Persoonlijke psychologie

 • Praktische psychologie - reis door de wereld van de psychologie - de mens en zijn gedrag

Een uitgebreide kennismaking met de psychologie. Algemene items en theoretische inzichten komen aan bod. Onderwerpen zijn: waarnemen, motivatie, persoonlijkheid, sociaal gedrag, eerste indruk, opvoeding, geheugen, taal, emoties, humor, intelligentie en creativiteit, communicatie, stress enzovoorts.

 • Persoonlijke psychologie (zelfreflectiemap) - reis door de binnenwereld van uw psyche -
  u en uw gedrag

Binnen dit deel van de module gaat u uw eigen gedrag in kaart brengen en verklaren in het teken van uw Persoonlijke Optimalisatie Proces (POP). Een professioneel counselor heeft zicht op eigen ontwikkelpunten en kwaliteiten. Een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen is de basis voor goed counselorschap.

Tijdens de module Praktische en Persoonlijke psychologie volgt u ťťn praktijkdag in regio 's-Hertogenbosch. Op deze dag wordt het belang van zelfreflecterend vermogen binnen de hulpverlening onder de loep genomen. Thema's als overdracht, tegenoverdracht en parallelle processen worden aan de hand van voorbeelden uitgewerkt. Natuurlijk is er ook tijd ingebouwd voor vragen: zowel inhoudelijk over de stof als over de opbouw van de opleiding.

1ste jaar: Klinische psychologie 1 en 2
 • Pathologisch (afwijkend, slecht aangepast en abnormaal) menselijk gedrag in kaart

Wat is normaal gedag en wat is abnormaal gedrag? Met welke cliŽnten werkt een psychosociaal counselor en welke cliŽnten verwijst hij door? Aan bod komen de volgende onderwerpen: emotionele verwerking en rouw, normale en abnormale depressies, agressieproblematiek, angststoornissen, aangeleerde angsten, seksuele stoornissen, dissociatiestoornissen, anorexia nervosa, netheids- en precisiedwang, schizofrene stoornissen, waanstoornissen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en valkuilen van persoonlijkheidsproblematiek.

Bij de module Klinische psychologie 1 en 2 worden drie praktijkdagen voor u gereserveerd.
Dag 1 staat in het teken van het concept (de achterliggende gedachte van klinische psychologie).
Dag 2 komt de structuur aan bod (hoe verhouden zich de verschillende ziektebeelden tot elkaar).
Dag 3 gaat over het gebruik (de toepassing binnen het werkveld).

2de jaar: Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek

 • Begeleiden van cliŽnten naar gedragsverandering (van probleem naar oplossing of omgangsvorm)

In deze module leert u op gestructureerde wijze counselinggesprekken te leiden. Via een stappenplan met bijbehorende technieken uw cliŽnt begeleiden naar het werkelijke probleem.
Door middel van doelen, strategieŽn en acties dit probleem ombuigen naar een oplossing. En dit alles zonder invloed uit te oefenen op de inhoud van het proces (tips en adviezen blijven achterwege). De cliŽnt bepaalt zelf wat ze wil, de counselor faciliteert het proces.

De drie praktijkdagen die horen bij de module Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek worden gebruikt om het geleerde in de praktijk te brengen. Tijdens deze dagen zult u deelnemen aan verschillende rollenspelen. U wisselt van positie tussen counselor, cliŽnt en observator om vanuit verschillende invalshoeken het counselingproces te ervaren.

Ook twee counselingsessies bij een SENIOR counselor maken onderdeel uit van deze module. Tijdens deze sessies komen situaties aan bod die in uw eigen leven spelen, wat kan leiden tot nieuwe inzichten. Tegelijkertijd bieden deze contacten de mogelijkheid te ervaren hoe het is om op de cliŽntenstoel te zitten. Daarnaast krijgt u hierdoor de gelegenheid te ontdekken hoe een counselor werkt.

3de jaar: Sociale psychologie

 • De mens in contact met zijn sociale omgeving (maatschappij, cultuur, klassen en groepen)

De gedragsmatige wisselwerking tussen een persoon en zijn omgeving (invloed van en op groepsprocessen) komt aan bod. Omdat de cliŽnt onderdeel uitmaakt van verschillende systemen is het van groot belang de kracht van het groepsproces te bestuderen.
Verschillende onderwerpen zijn: interpersoonlijke aantrekkingskracht, groepsprocessen, leiderschap, sociale beÔnvloeding, sociale ongelijkheid, sociale verandering, enzovoorts.

Tijdens de praktijkdag die hoort bij deze module wordt er dieper ingegaan op de theorie en is er ruimte om vragen te stellen over de stof. In groepsverband worden casussen uitgewerkt aan de hand van sociaal psychologische fenomenen.

3de jaar: Medische kennis - anatomie, fysiologie en pathologie
 • De opbouw van het menselijk lichaam. Functioneren van cellen, weefsels en organen. De oorzaken, de aard en de gevolgen van lichamelijke ziekten

Lichamelijke oorzaken kunnen leiden tot psychische klachten en omgekeerd. We kunnen ook zeggen dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met die reden mag de module Medische kennis niet ontbreken in de Opleiding Psychosociaal Counselor.

3de jaar: Stagetraject - thuis stage lopen
 • De toetsing van uw kennis en kunde in het werkveld

Het 3de jaar is (als u dat wenst) uw stagejaar. De stageplaats wordt u aangereikt door Psychodidact. Deze stage (200 diensturen verspreid over minimaal een jaar) bestaat uit telefonische hulpverlening en/of begeleiding van cliŽnten per chat vanuit de thuissituatie. U doet verslag van deze gesprekken, hebt evaluatiemomenten en krijgt stageopdrachten. U rondt deze stage af met een reflectieverslag over de stageperiode.

Bij dit stagetraject horen enkele trainingsdagen. Het aantal dagen is afhankelijk van de stageplaats die u krijgt toegewezen. Tijdens deze dagen wordt u extra getraind in begeleiding van een specifieke doelgroep.
Het stagetraject kan door NHA en Psychodidact worden aangepast aan de vraag vanuit het werkveld.

3de jaar: Praktijkonderzoek binnen het vakgebied
 • Onderzoek - hoe bekend en hoe bemind is de psychosociaal counselor in hulpverleningsland?

In het laatste jaar van uw studie levert u een rol als onderzoeker in een praktijkgericht onderzoek. U leert hoe u een praktijkgericht onderzoek opzet, hoe u een onderzoek uitvoert, hoe data worden verwerkt, resultaten worden vastgesteld en aanbevelingen worden gedaan. Hiertoe is ťťn praktijkdag ingeregeld.

Persoonlijke begeleiding
U kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens uw studie. Een mentor, een huiswerkbegeleider, een trainer en een stagebegeleider zullen tijdens uw studie samen met u het hele traject doorlopen.

Alle NHA-studenten kunnen inloggen op de studentenplaza van NHA en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

Diploma
Na succesvolle afronding van alle onderdelen uit deze opleiding krijgt u het erkende SNRO HBO diploma Psychosociaal Counselor van Psychodidact uitgereikt.

De SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is door de onafhankelijke organisatie SNRO geaccrediteerd op HBO waardigheid. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Psychodidact, ťťn van de meest vooraanstaande opleidingsinstituten in Nederland op het gebied van communicatie en psychologie. Psychodidact staat in direct contact met Professor Doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling. Op basis van zijn filosofie is OPC vormgegeven. De opleiding is gebaseerd op kennis en kunde.

Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daardoor ontvangt u een zorgverlenernummer (AGB code) en komen uw cliŽnten in aanmerking voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

De Opleiding Psychosociaal Counselor is ontwikkeld conform de nieuwste richtlijnen voor het competentiegerichte onderwijs. De vier theoriemodulen worden afgerond met een digitaal tentamen in een testcentrum in uw regio. U kunt iedere werkdag een theorietentamen afleggen op negentien locaties in Nederland. U bepaalt zelf wanneer en waar u een tentamen wilt maken.

De kosten voor een theorietentamen zijn 125 euro. De praktijkmodule (Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek) wordt in het tweede jaar getoetst met een live-testing. Deze testing vindt plaats in regio 's-Hertogenbosch en deelname kost 200 euro. U rondt uw studie af met het afstudeerportfolio waarvan de beoordeling 200 euro kost. Het examengeld betaalt u pas bij aanmelding voor het betreffende examen!

Mocht u onverhoopt niet slagen voor een tentamen, dan biedt NHA een examen-garantie en leidt NHA u gratis op voor het hertentamen.

+

Vooropleiding

Vooropleiding Een HAVO, VWO of MBO-diploma (niveau 4) is voor toelating tot een HBO opleiding vereist. Bent u 21 jaar of ouder en niet in het bezit van ťťn van deze diplomaís dan bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de 21+ toets. U kunt deze optie aankruisen op het aanmeldformulier. Middels deze gratis toets kunt u aantonen over het juiste niveau te beschikken. Deze toets hoeft u niet voor te bereiden. De toelatingscommissie besluit naar aanleiding van de uitslag van de toets of u met de HBO Opleiding Psychosociaal Counselor kunt starten.

Kosten

Lesgeld De kosten voor deze opleiding bedragen Ä 1.499,- per jaar of bij maandelijkse betaling 12 x Ä 135,-. De fiscus denkt met u mee! U kunt het lesgeld grotendeels aftrekken bij uw belastingaangifte. Vraag voor de precieze mogelijkheden uw belastingadviseur.

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen