Kafkabrigade publiceert handreikingen om bureaucratie passend onderw..

20 november 2014
VO Raad

Passend onderwijs

Kafkabrigade publiceert handreikingen om bureaucratie passend onderwijs te voorkomen

19 nov 2014 - De uitvoering van passend onderwijs kan bureaucratie met zich meebrengen. Om dit te helpen voorkomen, heeft de Kafkabrigade in opdracht van het ministerie van OCW onderzocht op welke terreinen van passend onderwijs de risico's op bureaucratie het grootst zijn, en handreikingen ontwikkeld waarmee betrokkenen uit het veld deze bureaucratie kunnen tegengaan.

In zijn essay `Passend onderwijs en het risico op onnodige bureaucratie' benoemt de Kafkabrigade vier terreinen waarin onnodige bureaucratie op de loer ligt:

* het opstellen en uitwerken van het ontwikkelingsperspectief
* het inrichten van het onderwijsaanbod in de regio
* het uitoefenen van het leraarschap

* de samenwerking in de regio met de andere onderwijspartners en de gemeenten

In het essay wordt een aantal aanbevelingen gedaan om medewerkers uit het veld te helpen op deze terreinen bureaucratie te voorkomen. Daarnaast heeft de Kafkabrigade voor alle vier de geïdentificeerde risicoterreinen een handreiking met tips opgesteld. De handreikingen zijn:

* Handreiking Afstemmen met andere partijen
* Handreiking Leren van klachten en praktijk
* Handreiking Toewijzing ondersteuning

* Handreiking Kafkaknop

Daarnaast zijn er drie workshops ontwikkeld, elk met een eigen handreiking. De workshops zijn:

* Workshophandreiking Samen werken aan minder regeldruk
* Workshophandreiking Verbeteren vanuit de praktijk
* Workshophandreiking Analyseren en inrichten van een klachtenprocedure passend onderwijs