Sector: Juridisch & Recht

Overzicht van de open dagen in deze sector

02-06-2020Dinsdagavond > Inloopavond
Kronenburgh Business College (Den Haag)

02-06-2020Dinsdagavond > Inloopavond
Kronenburgh MEAO College Den Haag (Den Haag)

04-06-2020Open avond Tio Rotterdam
Hogeschool Tio (Rotterdam)

09-06-2020Dinsdagavond > Inloopavond
Kronenburgh Business College (Den Haag)

09-06-2020Dinsdagavond > Inloopavond
Kronenburgh MEAO College Den Haag (Den Haag)

11-06-2020Open avond Tio Eindhoven
Hogeschool Tio (Eindhoven)

16-06-2020Dinsdagavond > Inloopavond
Kronenburgh Business College (Den Haag)

16-06-2020Dinsdagavond > Inloopavond
Kronenburgh MEAO College Den Haag (Den Haag)

23-06-2020Dinsdagavond > Inloopavond
Kronenburgh MEAO College Den Haag (Den Haag)

23-06-2020Dinsdagavond > Inloopavond
Kronenburgh Business College (Den Haag)

25-06-2020Open avond Tio Hengelo
Hogeschool Tio (Hengelo)

30-06-2020Dinsdagavond > Inloopavond
Kronenburgh Business College (Den Haag)

30-06-2020Dinsdagavond > Inloopavond
Kronenburgh MEAO College Den Haag (Den Haag)

02-07-2020Open avond Tio Utrecht
Hogeschool Tio (Utrecht)

07-07-2020Dinsdagavond > Inloopavond
Kronenburgh MEAO College Den Haag (Den Haag)

07-07-2020Dinsdagavond > Inloopavond
Kronenburgh Business College (Den Haag)

14-07-2020Dinsdagavond > Inloopavond
Kronenburgh Business College (Den Haag)

21-07-2020Dinsdagavond > Inloopavond
Kronenburgh Business College (Den Haag)

28-07-2020Donderdagavond > Inloopavond
Kronenburgh Business College (Den Haag)

29-08-2020Open dag Tio Utrecht
Hogeschool Tio (Utrecht)

30-01-2021Opendag > Kronenburgh MEAO College
Kronenburgh MEAO College Den Haag (Den Haag)

30-01-2021Opendag Kronenburgh Business College
Kronenburgh Business College (Den Haag)